• ចូលរួមជាមួយពួកយើងនៅ MIDO Eyewear Show |2024 Milano |ថ្ងៃទី 3 ដល់ថ្ងៃទី 5 ខែកុម្ភៈ

សូមស្វាគមន៍ឆ្នាំ 2024 Mido ជាមួយនឹងការតាំងពិពណ៌របស់ Universe Optical នៅ Hall 7 - G02 H03 នៅ Fiera Milano Rho ចាប់ពីថ្ងៃទី 3 ដល់ថ្ងៃទី 5 ខែកុម្ភៈ!

យើងទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្ហាញរបស់យើង។បដិវត្ត spincoat photochromic ជំនាន់ U8!

ចូលទៅក្នុងសកលលោកនៃការច្នៃប្រឌិតអុបទិករបស់យើង ហើយទទួលបានសំណួររបស់អ្នកដែលត្រូវបានឆ្លើយដោយអ្នកជំនាញឧស្សាហកម្មរបស់យើង។ចូលរួមជាមួយពួកយើងនៅក្នុងបដិវត្តន៍ដែលមើលឃើញនេះ!

វ៉ា (1)
វ៉ា (2)